Πολιτική Απορρήτου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.        ΣΥΝΟΨΗ

Β.        ΤΟ ΡΙΚ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Γ.         ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δ.        ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ε.        ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤ.      ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ζ.         ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η.        ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Θ.        ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ι.          ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΚ

ΙΑ.       ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

ΙΒ.       ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΙΓ.        ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΔ.       ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ “COOKIES”

ΙΕ.       ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


Α. Σύνοψη

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (στο εξής “ο ΓΚΠΔ” ή “ο Κανονισμός”). Ο ΓΚΠΔ ορίζει ένα ειδικό πλαίσιο και σύνολο κανόνων που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής τα “ΔΠΧ”).

Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που συλλέγει, αποθηκεύει, αναλύει, χρησιμοποιεί ή υποβάλλει κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ΔΠΧ (στο εξής “η επεξεργασία”) επηρεάζεται, και είναι αναγκαίο να εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως απαιτεί ο Κανονισμός. Ο ΓΚΠΔ επομένως επηρεάζει οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που υποβάλλει σε επεξεργασία ΔΠΧ, ανεξαρτήτως εάν ο τόπος εγκατάστασης του είναι εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τέτοια Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα εκτελούν επεξεργασία ΔΠΧ για άτομα τα οποία βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου & Ιδιωτικότητας ετοιμάστηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Αρ. Εγγραφής E2218 (στο εξής το “ΡΙΚ”), με σκοπό την παροχή πληροφόρησης και βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ή μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από το ΡΙΚ, υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την Επεξεργασία, καθώς και στο να κατανοήσουν τα μέτρα που υιοθετήσαμε και χρησιμοποιούμε, ως μέρος της συμμόρφωσης μας με τον ΓΚΠΔ.  Όπου χρησιμοποιούμε τους όρους “ΡΙΚ”, “εμείς”, “εμάς” η “δικά μας” σε αυτή την πολιτική, αναφερόμαστε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το οποίο είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.


Β. Το ΡΙΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ως Εκτελών την Επεξεργασία

Μέσα στα πλαίσια του ΓΚΠΔ, το ΡΙΚ είναι συνήθως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, ο Εκτελών την Επεξεργασία, με πιθανή πρόσβαση και επεξεργασία ΔΠΧ των φυσικών προσώπων στις διάφορες θέσεις και καθήκοντα τους (π.χ. καλεσμένοι και άλλοι συμμετέχοντες σε συνεντεύξεις, ηθοποιοί και συνεργάτες). Το ΡΙΚ δεσμεύεται να διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας ΔΠΧ με διαφανείς και δίκαιους τρόπους, βασιζόμενο σε διαδικασίες που εδράζονται στην αρχή της προστασίας της ιδιωτικότητας (Privacy by Design) και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την υποστήριξη των στόχων ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Αυτή η δέσμευση ισχύει σε σχέση με όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επεξεργασίας των ΔΠΧ, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της μετάδοσης, της χρήσης και της αποθήκευσης τους.

Το ΡΙΚ δεσμεύεται επίσης να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ βασίζεται σε έγκυρη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Όταν το ΡΙΚ είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία, αυτή η δέσμευση σημαίνει συνήθως ότι στηριζόμαστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για να καθορίσει έγκυρη νόμιμη βάση για την επεξεργασία που εκτελούμε με αυτή την ιδιότητα. Βασιζόμαστε επίσης στους Υπευθύνους Επεξεργασίας να μας ειδοποιούν εγκαίρως όταν αποφασίζουν αλλαγές στις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας που ακολουθούν.

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις η επεξεργασία που εκτελούμε ιδίως όταν είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, υπαγορεύεται από τη νομοθεσία. Εναλλακτικά η επεξεργασία των ΔΠΧ μπορεί να γίνει για να εκπληρώσει μια σύμβαση μεταξύ του ΡΙΚ και των εμπλεκομένων ατόμων ή μπορεί να βασίζεται στη συναίνεση των συγκεκριμένων ατόμων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία ΔΠΧ μπορεί να βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, ειδικά εκείνα που απορρέουν από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ευθύνες μας ή / και από άλλα κανονιστικά πλαίσια στη βάση των οποίων εκτελούμε τις εργασίες μας.


Γ. Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με βάση τα πιο πάνω, το ΡΙΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι κάθε είδος επεξεργασίας ΔΠΧ που εκτελούμε υποστηρίζεται από μία ή περισσότερες από τις παραπάνω νόμιμες βάσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι νόμιμες βάσεις που ισχύουν για τις λειτουργικές μας διαδικασίες και η επακόλουθη επεξεργασία ΔΠΧ που ακολουθούμε είναι οι τέσσερις πρώτες που αναφέρονται πιο πάνω.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ για δημοσιογραφικούς σκοπούς οπότε βασιζόμαστε στις διατάξεις του Άρθρου 85 του ΓΚΠΔ, που ορίζει ότι η σχετική επεξεργασία που επιτελούμε πρέπει να είναι συμβατή και να μην αντιβαίνει στην προστασία της ιδιωτικότητας των ατόμων που επηρεάζονται.


Δ. Πως Συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως μέρος των βασικών διαδικασιών του ΡΙΚ (που περιλαμβάνουν την παραγωγή, αρχειοθέτηση, μετάδοση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και τη δημοσιογραφία σε σχέση με την αναγνώριση, ανάλυση, αποκάλυψη και διάδοση ειδήσεων) είναι δυνατόν να συλλέγουμε ΔΠΧ από πολλαπλές πηγές και όχι απαραίτητα απευθείας από τα άτομα που επηρεάζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προσωπικό μας έχει εντολή να αξιολογεί και να προσμετρά τις ανάγκες και τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης σε πληροφόρηση, έναντι της ανάγκης προστασίας της ιδιωτικότητας των επηρεαζόμενων ατόμων.

Σε άλλες περιπτώσεις, λαμβάνουμε τα ΔΠΧ απευθείας από τα επηρεαζόμενα άτομα. Συνήθως, αυτά τα ΔΠΧ λαμβάνονται κατά την έναρξη της σχέσης μας με το υποκείμενο της επεξεργασίας ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού αρχίσουμε να αλληλοεπιδρούμε με τα υποκείμενα της επεξεργασίας.  Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα για τη λήψη ΔΠΧ όπως ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σε διαδικτυακό τόπο), δεδομένα σε έντυπη μορφή ή που έχουν ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων ή φυσικής ανταλλαγής πληροφοριών επικοινωνίας (όπως μια επαγγελματική κάρτα).

Συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα, όταν τα υποκείμενα της επεξεργασίας αλληλοεπιδρούν με πόρους που παρέχουμε (ιστοσελίδα, εργαλεία υποβολής δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας περιλαμβανομένων εκείνων για ανταλλαγή μηνυμάτων, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, εφαρμογές καταγραφής χρόνου και παρουσίας υπαλλήλων, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, κλπ.). Μέσα από δομημένες διαδικασίες επιτυγχάνουμε επίσης βελτιώσεις στα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ή / και των συναλλαγών μεταξύ των ατόμων και του ΡΙΚ.

Τέλος, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες για τα υποκείμενα της επεξεργασίας από πηγές άλλες, εκτός των φυσικών προσώπων αυτών, για παράδειγμα συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργοδότησης ή συνεργασίας. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων εργοδοτείται ή είναι συνεργάτης ή εκπρόσωπος συνεργάτη ή προμηθευτή μας, ενδέχεται να λάβουμε τα ΔΠΧ του απευθείας από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή από άλλους συναδέλφους ή συνεργάτες του εν λόγω φυσικού προσώπου.


Ε. Γιατί Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Περιγράφουμε πιο κάτω τους κύριους τρόπους επεξεργασίας των ΔΠΧ καθώς και στην ενότητα Η τις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας τις οποίες έχουμε ορίσει.  Προσδιορίζουμε επίσης τα έννομα συμφέροντά μας, όπου αυτό ισχύει.

Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε ΔΠΧ που συλλέγουμε για τον εντοπισμό, την ανάλυση, τη μετάδοση, κοινολόγηση και διάδοση ειδήσεων και νέων πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επεξεργαζόμαστε επίσης ΔΠΧ για να βοηθήσουμε το ΡΙΚ να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των φυσικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή / και συναλλάσσεται καθώς και για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας και να ικανοποιήσουμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε τις ανάγκες σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με το ΡΙΚ. Με βάση αυτό το πλαίσιο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για:

Σημειώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση περισσότερους από έναν νόμιμους σκοπούς.  Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη νόμιμη βάση στην οποία βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να μας στείλετε το συγκεκριμένο αίτημά σας στο [email protected].


ΣΤ. Περίοδος Αποθήκευσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα ΔΠΧ δύνανται να διατηρούνται από εμάς σε φυσική ή / και ηλεκτρονική μορφή και να τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα από μηχανισμούς σχεδιασμένους να υποστηρίζουν και να σέβονται τις αρχές του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης στα απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας, και της διασφάλισης της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας τους καθώς και τον περιορισμό της περιόδου διατήρησης τους.

Συγκεκριμένα όσον αφορά την περίοδο διατήρησης των ΔΠΧ, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει το ΡΙΚ αποσκοπούν στη διατήρηση των ΔΠΧ για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεωτικών, συμβατικών, επαγγελματικών ή / και κανονιστικών υποχρεώσεων μας.

Στο τέλος των εγκεκριμένων περιόδων τήρησης που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, καθορισμένες λειτουργικές διαδικασίες διασφαλίζουν τη διαγραφή ή καταστροφή των ΔΠΧ με ελεγχόμενους τρόπους τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη τους μορφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να ψευδωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστο, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση ή ειδοποίηση προς εσάς.

Το ΡΙΚ διατηρεί επίσης κεντρικό αρχείο (το «Αρχείο»), το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τρόπο που συλλέγει, κατηγοριοποιεί και αποθηκεύει όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο που παράγεται από το ΡΙΚ (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παραγωγών που δημιουργήθηκαν για το ΡΙΚ βάσει συμβατικών συμφωνιών με άλλα τρίτα μέρη).  Το Αρχείο επεξεργάζεται και αποθηκεύει μεγάλους όγκους δεδομένων (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο, φωτογραφίες, μουσικά αρχεία, τεχνουργήματα και άλλα αντικείμενα που θεωρούνται ιστορικής αξίας), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνει ή αντικατοπτρίζει ΔΠΧ.  Η συγκεκριμένη επεξεργασία, βασίζεται σε σχετική νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία (Ο περί Δημοσίου Αρχείου Νόμος 208/91) γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι τα εν λόγω ΔΠΧ διατηρούνται επ’ αόριστο ή μέχρι την στιγμή που η Έφορος του Κεντρικού Αρχείου της Δημοκρατίας στο οποίο υπάγεται το Αρχείο του ΡΙΚ, εκδώσει οδηγία για διαγραφή τους.


Ζ. Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εντός του ΡΙΚ, ΔΠΧ είναι προσβάσιμα στη βάση εγκρίσεων και διαδικασιών διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, με στόχο την ελαχιστοποίηση τέτοιων προσβάσεων στη βάση πραγματικών επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών.

Τα ΔΠΧ σας μπορεί επίσης να είναι προσβάσιμα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών και συμβούλων του ΡΙΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε συγκεκριμένα επιπλέον μέτρα για την προστασία των σχετικών δεδομένων, όπως περιγράφονται λεπτομερέστερα στην ενότητα “Υπεργολάβοι Τελούντες την Επεξεργασία της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου & Ιδιωτικότητας”

Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν την απαίτηση από όλους τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες να σέβονται την ασφάλεια των ΔΠΧ και να τα χειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον ΓΚΠΔ. Δεν επιτρέπουμε στους παροχείς υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα ΔΠΧ για δικούς τους σκοπούς παρά μόνο να τα επεξεργάζονται για καθορισμένους από εμάς σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Οι κατηγορίες συνεργατών που ενδέχεται να συμμετέχουν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνουν:

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για να βοηθήσουμε στη διοίκηση της επιχείρησής μας και τη βέλτιστη ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εθνικές αρχές και κυβερνητικούς φορείς, αν η νομοθεσία μας το επιτρέπει ή μας υποχρεώνει να το πράξουμε.


Η. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως μέρος των λειτουργικών και επιχειρησιακών μας διαδικασιών και ανάλογα με τη συγκεκριμένη σχέση και την εμπορική ή άλλη συνεργασία, επεξεργαζόμαστε ΔΠΧ για μία ή περισσότερες κατηγορίες υποκειμένων της επεξεργασίας, όπως αυτές καταγράφονται ενδεικτικά πιο κάτω.

# Επαγγελματική Σχέση Είδη ΔΠΧ που τυγχάνουν επεξεργασίας Νομική Βάση
α. Αιτούντες για εργοδότηση ή συνεργασία με το ΡΙΚ · Πληροφορίες Βιογραφικού (CV)

· Στοιχεία επικοινωνίας

· Στοιχεία προηγούμενης απασχόλησης

· Συστατικές Επιστολές

· Λευκό Ποινικό Μητρώο

· Πληροφορίες σχετικά με άδεια παραμονής και εργασίας

· Δεξιότητες και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα (π.χ. γλώσσες, ακαδημαϊκά διπλώματα)

· Ιατρικές πληροφορίες (μόνο για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας)

Συγκατάθεση

Έννομο συμφέρον (για πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αυτόβουλα και εθελοντικά από τον αιτούντα σε εμάς, χωρίς να ζητηθούν από το ΡΙΚ)

β. Εργαζόμενοι, εργολάβοι και εργάτες / υπαλληλικό προσωπικό · “Βασικά δεδομένα” [Ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, παιδιά, ηλικία, φύλο, προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]

· “Δεδομένα πρόσληψης” [ακαδημαϊκά στοιχεία, εμπειρία, προηγούμενοι εργοδότες, συστάσεις]

· Πληροφορίες αξιολόγησης και απόδοσης [μισθός, αξιολογήσεις, προαγωγές, πειθαρχικά παραπτώματα, καταγγελίες και επακόλουθες έρευνες, προσφυγές κατά αποφάσεων ανθρώπινου δυναμικού]

· Επαγγελματικά δεδομένα [γλώσσες, ειδικές δεξιότητες, άδεια οδήγησης]

· Επιχειρησιακά δεδομένα [πωλήσεις, τόποι μετακίνησης, αρχεία εκπαίδευσης, άδειες απουσίας, ωράρια αναμονής / άφιξης και αναχώρησης, διαβατήρια και δελτία ταυτότητας για τη στήριξη των επιχειρηματικών ταξιδιών]

· Οικονομικά στοιχεία [μισθοδοσία, στοιχεία μισθοδοσίας, λεπτομέρειες ασφάλισης ζωής, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών]

· Είδος απασχόλησης [πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, ωριαίων εργαζομένων, υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, εργαζομένων περιορισμένου χρόνου, αυτοεργοδοτουμένων]

Συμβάσεις απασχόλησης / εργασίας
γ. Πρώην Εργαζόμενοι, εργολάβοι και εργάτες / υπαλληλικό προσωπικό Για τους πρώην υπαλλήλους, εργολάβους ή εργάτες, οι κατηγορίες ΔΠΧ που αναφέρονται στο στοιχείο β) ανωτέρω, συνεχίζουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά το τέλος της εργοδότησης των προσώπων αυτών, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του ΡΙΚ, καθώς και για την τήρηση των νομικών, κανονιστικών και λοιπών υποχρεώσεων του ΡΙΚ. Εργατική Νομοθεσία

Νόμος περί Κοινωνικής Ασφάλισης

Συμβάσεις απασχόλησης / εργασίας

δ. Συγγενείς και Εξαρτώμενοι · Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, σχέση με υπάλληλο, εργολάβο ή εργαζόμενο (συγγενής)

· Ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία και ημερομηνία γέννησης

Συγκατάθεση
ε. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές Εκτελεστικοί – όπως για το (β) πιο πάνω, καθώς και στοιχεία όπως η εγγραφή σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή, προσόντα εποπτικής ή κανονιστικής φύσεως κλπ.

Μη εκτελεστικοί – πλήρες όνομα, αριθμός κινητών τηλεφώνων, προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος, άλλες θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, χρηματοοικονομικές πληροφορίες όπως λεπτομέρειες τραπεζικών λογαριασμών, και κανονιστικά στοιχεία όπως η εγγραφή ή πιστοποιητικά σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή, προσόντα εποπτικής ή κανονιστικής φύσεως κλπ.

Νομοθεσία

Έννομο συμφέρον

στ. Συνταξιούχοι Δες «Πρώην Εργαζόμενοι, εργολάβοι και εργάτες / υπάλληλοι». Τα ακόλουθα είναι πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

· Ιατρικά δεδομένα που επηρεάζουν την συνταξιοδότηση, καθώς και ιατρικά αρχεία και πληροφορίες σχετικά με την υγεία των συνταξιούχων.

· Δεδομένα σε σχέση με οικογενειακή κατάσταση (π.χ. διαζύγια και δικαστικές αποφάσεις (ειδικές κατηγορίες)).

Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα διατηρούνται για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης και πληρωμής συνταξιοδοτικών ταμείων, όπως και για φορολογικούς και ρυθμιστικούς σκοπούς.

Σύμβαση

Έννομο συμφέρον

Νομοθεσία

ζ. Επισκέπτες και καλεσμένοι στο χώρο · Ονοματεπώνυμο

· Εργοδότης

· Επισκέπτης /ες

· Ώρα εισόδου και εξόδου

· Υπογραφή

· Αριθμοί ελέγχου πρόσβασης και αρχεία καταγραφές πρόσβασης

· Εγγραφές κάμερας / CCTV

Έννομο συμφέρον
η. Συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις · Ονοματεπώνυμο

· Εργοδότης

· Θέση και τίτλος εργασίας

· Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας και κινητού τηλεφώνου

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εργασία ή / και προσωπικό)

· Φωτογραφίες και εικόνες

Έννομο συμφέρον
θ. Ευρύ κοινό

 

· Πλήρες όνομα

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Αριθμοί τηλεφώνου

· Όνομα εργοδότη

· Θέση και τίτλος εργασίας (σε σχέση με ηλεκτρονική επικοινωνία ή / και αλληλογραφία μεταξύ μας)

· Φωτογραφίες και εικόνες από εσάς από κάμερες CCTV που λειτουργούμε

Έννομο συμφέρον
ι. Χρήστες βιβλιοθήκης

 

· Πλήρες όνομα

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Διεύθυνση διαμονής

· Αριθμός κινητού τηλεφώνου

· Ημερομηνία γέννησης

Συγκατάθεση
ια. Χρήστες ιστότοπου

 

· Ονοματεπώνυμο

· Φύλο

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εργασίας ή / και προσωπικό)

· Αριθμοί τηλεφώνου εργασίας και κινητού τηλεφώνου

· Πληροφορίες χωροταξίας (διεύθυνση, ηλεκτρονικά δεδομένα τοποθεσίας, κλπ.)

· Ηλεκτρονικά αναγνωριστικά όπως διευθύνσεις IP, ονόματα χρηστών, εικόνες και οπτικά αναγνωριστικά («emojis»).

Συγκατάθεση

Συμβόλαιο (όπου οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας)

ιβ. Αιτούντες Υποτροφιών · Πλήρες όνομα

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Αριθμός κινητού τηλεφώνου

· Ημερομηνία γέννησης

· Ακαδημαϊκά και άλλα επιτεύγματα, προσόντα και πληροφορίες

· Οικογενειακές πληροφορίες και επαγγελματικές και ακαδημαϊκές συστάσεις

Συγκατάθεση
ιγ. Επισκέπτες / χρήστες Αρχείου ΡΙΚ (μέσω ηλεκτρονικών καναλιών ή με φυσική επίσκεψη στο Αρχείο) · Πλήρες όνομα

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Διεύθυνση διαμονής

· Αριθμός κινητού τηλεφώνου

· Ημερομηνία γέννησης

Συγκατάθεση

Θ. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΓΚΔΠ επιβάλλει υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και στους Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώνται από τη με συνέπεια  εφαρμογή των σχετικών μέτρων και ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων τους.  Η πολιτική μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων που λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε.  Αυτή η Πολιτική Απορρήτου & Ιδιωτικότητας επεξηγεί τους τύπους των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε το επίπεδο προστασίας των ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε.  Τα μέτρα αυτά έχουν επίσης σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσουν την προστασία της ιδιωτικότητας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και έχουν ως στόχο να παρέχουν επίπεδο ασφάλειας που να είναι αντίστοιχο προς τους σχετικούς κινδύνους.

Ι. Τελούντες την Επεξεργασία

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το ΡΙΚ

Όπως σχεδόν όλοι οι οργανισμοί, το ΡΙΚ χρησιμοποιεί τρίτους ως μέρος των επιχειρησιακών λειτουργιών και διαδικασιών του, οι οποίοι μπορεί να είναι νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή/ και προϊόντα σχετικά με την παραγωγή ταινιών και περιεχομένου, τεχνολογίας, μάρκετινγκ, διαχείρισης φυσικών εγκαταστάσεων, λογιστικά, νομικά και άλλα θέματα που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην επεξεργασία των ΔΠΧ (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Ιδιωτικότητας).

Όπου είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ΔΠΧ, η διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια συνεργασίας με προμηθευτές ή άλλους συμβούλους, περιλαμβάνει την εξέταση και αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας και συμμόρφωσης των αξιολογούμενων τρίτων μερών ως προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.  Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη που υποστηρίζουν τις λειτουργίες ή συστήματα του ΡΙΚ ή που εμπλέκονται με άλλον τρόπο στις διαδικασίες επεξεργασίας ΔΠΧ, διαθέτουν και εφαρμόζουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των ΔΠΧ. Συνεπώς, όποτε κρίνεται σκόπιμο, οι συμβάσεις μας με τρίτους περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που έχουν ως στόχο:


ΙΑ. Τα Δικαιώματα σου

Τα υποκείμενα επεξεργασίας έχουν καθορισμένα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ.  Συγκεκριμένα, ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία να εφαρμόζουν τις απαραίτητες διαδικασίες και μηχανισμούς για να υποστηρίζουν τα υποκείμενα της επεξεργασίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα ακόλουθα δικαιώματα, οι ακριβείς ορισμοί των οποίων έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται από τον ΓΚΠΔ:

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τέλη για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω).  Ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμόσουμε λογικές χρεώσεις αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Σε ακραίες περιπτώσεις, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.

Αν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρακαλώ να υποβάλετε γραπτώς το αίτημα σας στο [email protected], ή μέσω της σχετική ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στους ιστότοπους του ΡΙΚ.


ΙΒ. Παράπονα και Ερωτήματα

Το ΡΙΚ δεσμεύεται να επιβεβαιώνει τη λήψη καθώς και να εξετάσει και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και τις καταγγελίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που πιστεύει ότι επηρεάζεται από την επεξεργασία των δεδομένων του από το ΡΙΚ. Για να διαβιβάσετε τέτοια ερωτήματα ή καταγγελίες σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό, εντός 30 ημερών όπως ορίζεται από τον ΓΚΠΔ.

Εάν παρά τις απαντήσεις και τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σας, δεν είστε ικανοποιημένοι, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κύπρου, το γραφείου της οποίας βρίσκεται στην οδό Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1082. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Επιτρόπου στο +357 22818456 η στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που είναι [email protected].


ΙΓ. Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Ιδιωτικότητας δεν μεταβάλλει με κανέναν τρόπο πέραν των ρητά καθορισμένων εννοιών της, τις υποχρεώσεις και ευθύνες του ΡΙΚ ή των πελατών του, των συνεργατών, παρόχων ή των υπαλλήλων του, οι οποίες διέπονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις (όπου ισχύει) με κάθε μία από αυτές τις φυσικές ή νομικές οντότητες.


ΙΔ. Χρήση των “Cookies” στους ιστότοπους μας

Στο ΡΙΚ χρησιμοποιούμε cookies στις ιστοσελίδες μας. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η πλοήγηση σε όλο το δικτυακό τόπο και να αυξηθεί η ευκολία και ευχρηστία για τους επισκέπτες / χρήστες.  Το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ενδέχεται να δεχτεί αυτά τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, εάν θέλετε να απορρίψετε ή ακόμη και να τα διαγράψετε από το σύστημά σας.

Σύμφωνα με το www.allaboutcookies.org, τα Cookies[1] είναι μικρά, σε πολλές περιπτώσεις κρυπτογραφημένα αρχεία που βρίσκονται σε καταλόγους προγραμμάτων περιήγησης.  Χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές ιστοσελίδων για να βοηθήσουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά ιστοσελίδες και να εκτελέσουν ορισμένες λειτουργίες.  Λόγω του βασικού τους ρόλου για βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών του ιστότοπου, η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εμποδίζει τους χρήστες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ιστότοπους ή συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες αυτών των ιστότοπων.

Τα cookies δημιουργούνται όταν το πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη αποκτά πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο ιστότοπος στέλνει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο στη συνέχεια δημιουργεί ένα αρχείο. Κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στον ίδιο ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης ανακτά και στέλνει αυτό το αρχείο στον εξυπηρετητή του ιστότοπου.  Τα cookies δημιουργούνται όχι μόνο από τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης αλλά ενδεχομένως και από άλλους ιστότοπους που παρουσιάζουν διαφημίσεις, widgets ή άλλα στοιχεία από τη σελίδα που φορτώνεται. Αυτά τα cookies ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις ή πώς λειτουργούν τα widget και άλλα στοιχεία στη σελίδα.

Χρησιμοποιούμε “session”[2]  και “persistent”[3]   cookies στον ιστότοπο.  Θα χρησιμοποιήσουμε τα “session” cookies για να παρακολουθούμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα “persistent” cookies για να: επιτρέψουμε στον ιστότοπό μας να σας αναγνωρίσει καθώς και για άλλες σχετικές χρήσεις.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους ιστότοπους, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβαση των χρηστών και τα αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τις σελίδες περιήγησης και εξόδου, το λειτουργικό σύστημα της χρησιμοποιούμενης συσκευής, την ημερομηνία και ώρα και άλλα δεδομένα της περιήγησης. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες δεν ταυτοποιούν τους χρήστες, για να αναλύσουμε τις τάσεις χρήσης, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις των χρηστών στον ιστότοπο και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών ως σύνολο.

Cookies τρίτων

Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν cookies για την παροχή υπηρεσιών.


ΙΕ. Λεξιλόγιο και Χρήσιμοι Ορισμοί

# Όρος Ορισμός
1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο εν ζωή («υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
2. Διασυνοριακή Μεταβίβαση προσωπικών Δεδομένων Μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων ΔΠΧ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσική και / ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Εκτελών την Επεξεργασία Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ΔΠΧ για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
4. Έννομο Συμφέρον Τα έννομα συμφέροντα μας που διευκολύνουν και μας επιτρέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία της επιχείρησής μας με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και / ή προϊόντων μας και την με ασφάλεια και ιδιωτικότητα εμπειρία των συνεργαζομένων και συναλλασσομένων προσώπων με εμάς.

Επιλέγοντας την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΠΧ υπό τη νόμιμη βάση του έννομου συμφέροντος, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι εξετάζουμε και,  αξιολογούμε και εξισορροπούμε κάθε δυνητικό αντίκτυπο σε σας (τόσο θετικά όσο και αρνητικά) και τα δικαιώματά σας προτού προχωρήσουμε στην εν λόγω επεξεργασία.

Σαν γενική αρχή, δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντα μας αντίκεινται στα δικά σας (εκτός εάν λάβουμε τη συγκατάθεση σας ή εφόσον η συγκεκριμένη επεξεργασία επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την νομοθεσία).

5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα αφ’ εαυτού ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας ΔΠΧ·
6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό εντός του Οργανισμού. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Τα κύρια καθήκοντα του είναι να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τις υποχρεώσεις του, να παρέχει συμβουλές εφόσον του ζητηθεί σχετικά με το πότε και πώς θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης πράξης ενέργειας και αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ του Οργανισμού και του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

© Πνευματικά δικαιώματα (Copyright) Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου


Το πιο πάνω κείμενο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση όπως μερική ή συνολική αντιγραφή, διανομή ή παραποίηση του με οποιοδήποτε τρόπο.

[1] Επίσης γνωστά ως cookies του προγράμματος περιήγησης ή cookies καταγραφής

[2] Τα cookies συγκεκριμένης περιόδου συνήθως διαγράφονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας

[3] Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέχρι να διαγραφούν ή μέχρι να φτάσουν σε μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.