ΔHΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡHΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡIΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION 2024

Οι ακόλουθες πληροφορίες σκοπό έχουν να σας παράσχουν ως συμμετέχοντα (εφεξής "εσείς", "εσάς") στην τηλεψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού Της Eurovision 2024 ("τηλεψηφοφορία") μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, όταν ψηφίζετε μέσω κλήσης και σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Σαν Κοινούς Ελεγκτές, Εμείς

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, Télévision, L'ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Ελβετία, (EBU)

από κοινού με

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ, Λεωφόρος ΡΙΚ, αριθμός 2, στην Αγλαντζιά, στη Λευκωσία, που ενεργεί ως συμμετέχων ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός για [εισαγάγετε τη χώρα] στην ESC 2024 και τους άλλους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στην ΕSC 2024 (ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου).

και

Once Germany GmbH (παλαιότερα γνωστή ως digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D-51063 Κολωνία, Γερμανία (η εταιρεία)

δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σεβόμαστε το απόρρητό σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG). Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω.

Η EBU, οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και η εταιρεία έχουν εκτελέσει ειδική και ξεχωριστή συμφωνία από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του GDPR, το βασικό περιεχόμενο της οποίας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος στις εγκαταστάσεις είτε της EBU είτε της εταιρείας.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε όταν ψηφίζετε είτε μέσω κλήσης είτε μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS (είτε αποστέλλονται απευθείας είτε μέσω της εφαρμογής ESC) χρησιμοποιώντας συνδέσεις που παρέχονται από τον πάροχο σταθερού ή κινητού δικτύου ή τον πάροχο πληρωμών.

Όταν το κάνουμε αυτό, θα συλλέξουμε, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από εσάς, εάν ισχύει:

– Τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (MSISDN-Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) ή τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου (CLI-Caller Line Identification).

- την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συμμετείχατε στην τηλεψηφοφορία.

- τον αριθμός τραγουδιού που ψηφίσατε.

- το όνομα του παρόχου σταθερού ή κινητού δικτύου σας.

- τον τύπο σύμβαση παροχής δικτύου που έχετε (προπληρωμένη, σύμβαση).

- τον τρόπο πληρωμής και την προέλευση που έχει επιλεγεί.

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποια είναι η νομική βάση για αυτό;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR για τους ακόλουθους σκοπούς:

- υπολογισμός και δημιουργία έγκυρων και επίσημων αποτελεσμάτων της ΟΚΕ με βάση τις ψήφους του κοινού (συμπεριλαμβανομένου του δικού σας) για τη δημιουργία των επίσημων αποτελεσμάτων που καθορίζουν την κατάταξη των τραγουδιών που εγγράφονται στην ESC και τον νικητή τους.

- δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών για την ψηφοφορία στην ESC.

- δημοσίευση συγκεντρωτικών και ανώνυμων αποτελεσμάτων / ψήφων.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να συμμετάσχετε στην τηλεψηφοφορία, χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών που διευκολύνεται από τον Εθνικό σας φορέα τηλεπικοινωνιών ή/και τον συγκεντρωτή, ο οποίος μπορεί να διαβιβάσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία για να επιτρέψει τον υπολογισμό ενός έγκυρου αποτελέσματος κοινού.

Εντός της εταιρείας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στα τμήματα που τα χρειάζονται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι αντιπρόσωποι που εργάζονται για την εταιρεία μπορούν επίσης να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για τέτοιους σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν, ιδίως, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Αυτοί οι παραλήπτες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι πάροχοι υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιών.

Δεν θα υπάρξει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε αποδέκτες εκτός της εταιρείας. Ενώ η EBU είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας με τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και την εταιρεία όσον αφορά την τηλεψηφοφορία, η Εταιρεία δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στην EBU και τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι θα λάβουν από την εταιρεία μόνο ανώνυμα αποτελέσματα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μόνο τα συγκεντρωτικά και ανώνυμα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν.

Θα διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό;

Οι ψήφοι εκτός Γερμανίας θα μεταφερθούν στην εταιρεία στη Γερμανία για να τις επεξεργαστούν και δεν θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω μεταφορά. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πόσο καιρό θα διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα από εμάς;

Η εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων.

Μόλις τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, θα διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, για καθορισμένο χρονικό διάστημα-για τους ακόλουθους σκοπούς:

- εκπλήρωση υποχρεώσεων αποθεματοποίησης που σχετίζονται με το εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο.

- ο γερμανικός Εμπορικός Κώδικας (HGB), ο φορολογικός κώδικας (AO), ο νόμος περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG). Οι νόμοι αυτοί καθορίζουν γενικά περιόδους αποθήκευσης για σκοπούς αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που κυμαίνονται από δύο (2) έως δέκα (10) έτη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε να διορθωθούν σε περίπτωση ανακρίβειας ή να διαγραφούν σε περίπτωση που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας, για φορητότητα δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Οποιαδήποτε συγκατάθεση δίνετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεαστεί από αυτήν.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του συνήθους τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου όπου συνέβη η παραβίαση.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στο [email protected]

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει από τις 19 Απριλίου 2024.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα αυτής της ειδοποίησης απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Κατάλογος των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην ΕSC 2024

Όνομα Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πόλη Χώρα
Radiotelevisioni Shqiptar Rruga IsmailQemali 11 1008 Tirana ALBANIA
Public Television Company of Armenia 
CJSC
26 G. Hovsepyan Str. 0047 Yerevan ARMENIA
Special Broadcasting Service 14 Herbert Street NSW 
2064
Artarmon AUSTRALIA
Oesterreichischer Rundfunk Hugo-Portisch-Gasse 1 1136 Vienna AUSTRIA
Ictimai 241 Sharifzadeh 1012 Baku AZERBAIJAN
Radio-Télévision Belge de la 
Communauté française
52 Boulevard Auguste 
Reyers
1044 Brussels BELGIUM
Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Zagreb CROATIA
Cyprus Broadcasting Corporation Rik Avenue 2120 
Aglantzia
1397 Nicosia CYPRUS
Ceska Televize Kavci Hory 14070 Praha 4 CZECHIA
DR DR Byen,Emil Holms 
Kanal 20
0999 Copenhagen DENMARK
Eesti   Rahvusringhaaling  -  Estonian 
Public Broadcasting
Gonsiori 27 15029 Tallinn ESTONIA
Oy Yleisradio Ab Radiokatu 5 24 Helsinki FINLAND
France Télévisions 7, Esplanade Henri de 
France
75015 Paris Cedex15 FRANCE
Georgian PublicBroadcaster 68, M. Kostava Street 0171 Tbilisi GEORGIA
Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 
132-134
20149 Hamburg GERMANY
Hellenic Broadcasting Corporation 432 Messogheion Avenue 15342 Agia Paraskevi, Athens GREECE
Rikisutvarpid (Icelandic National Broadcasting services Efstaleiti 1 150 Reykjavik ICELAND
Raidio Telefis Eireann Donnybrook
Dublin 4 IRELAND
Israeli PublicBroadcasting Corporation Kremenetsky 6 6789906 Tel Aviv ISRAEL
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini14 00195 Rome ITALY
Latvijas Televizija Zakusalas Krastmala 3 1509 Riga LATVIA
Lietuvos RadijasIr Televizija S. Konarskio st. 49 03123 Vilnius LITHUANIA
RTL 3, boulevard  Pierre 
Frieden
L-1543 Kirchberg LUXEMBOURG
Public Broadcasting Services Ltd. 75 St Luke's Road PTA 1022 G'mangia MALTA
Teleradio-Moldova 1, MioritaStreet 2028 Chisinau MOLDOVA
Nederlandse Publieke Omroep Bart de Graaffweg 2 1202 JJ Hilversum NETHERLANDS
Norsk Rikskringkasting AS Areg RM 11 0340 Oslo NORWAY
Telewizja PolskaSA Ul. J.P.Woronicza 17 00-999 Warszawa POLAND
Radio e Televisao de Portugal Av Marechal Gomes da 
Costa 37
1849-030 Lisboa PORTUGAL
San Marino RTV Viale J. F. Kennedy 13 47890 San Marino SAN MARINO
Radiotelevizija Srbije Takovska 10 11000 Belgrade SERBIA
Radiotelevizija Slovenija Kolodvorska, 2 1550 Ljubljana SLOVENIA
Radiotelevision Espanola Despacho  3/138. 3 Planta, Avenida 
Radiotelevision 4
28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) SPAIN
Sveriges Television Ab Oxenstiernsgatan  26- 
34
10510 Stockholm SWEDEN
SRF Schweizer Radio und Fernsehen Fernsehstrasse 1-4 8052 Zurich SWITZERLAND
Joint Stock Company  “Public 
Broadcasting Company of Ukraine”
42, Yuriia Illienka str. 04119 Kiyv UKRAINE
BBC - British Broadcasting Corporation Room 103, 16 Langham Street W1A 1AA London UNITED KINGDOM

Κάθε συμμετέχων ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που εφαρμόζει τη διαδικτυακή ψηφοφορία επί πληρωμή στη χώρα του μεταφράζει το ακόλουθο κείμενο στο σύνολό του στην εθνική του γλώσσα και δημοσιεύει την εθνική του έκδοση στον ιστότοπό του όπου είναι εύκολα προσβάσιμος από τους θεατές και συμπληρώνει το έντυπο Β-2 που επισυνάπτεται στο παρόν πριν το επιστρέψει στον εταίρο με δικαίωμα ψήφου έως τις 19 Απριλίου 2024: [email protected]

Οι ακόλουθες πληροφορίες προορίζονται να σας παράσχουν, ως ψηφοφόρο (εφεξής "εσείς", "δικός σας) στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision (ESC) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφοφορίας επί πληρωμή που είναι διαθέσιμη στην esc.vote (η "πλατφόρμα ψηφοφορίας") με μια επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς όταν ψηφίζετε ηλεκτρονικά στην ESC 2024 και σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

Σαν Κοινοί Ελεγκτές, Εμείς

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, Européenne de Radio Télévision, L'ancienne, rue 17A, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Ελβετία (η "EBU")

Και

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ, Λεωφόρος ΡΙΚ, αριθμός 2, στην Αγλαντζιά που ενεργεί ως συμμετέχων ραδιοτηλεοπτικός φορέας για την [εισαγωγή χώρας ] στην ΟΚΕ 2024 (ο "εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας") και τους άλλους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που συμμετέχουν στην ESC 2024, ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Και

Once Germany GmbH (παλαιότερα γνωστή ως digame GmbH), Schanzenstrasse 38 D - 51063 Κολωνία Γερμανία (ο "φορέας ψηφοφορίας της ΟΚΕ")

δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σεβόμαστε το απόρρητό σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG). Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.

Η ΕΒU οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και ο φορέας εκμετάλλευσης με δικαίωμα ψήφου της ESC έχουν εκτελέσει ειδική και χωριστή συμφωνία από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του GDPR, το βασικό περιεχόμενο της οποίας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος στις εγκαταστάσεις είτε της EBU είτε του φορέα εκμετάλλευσης με δικαίωμα ψήφου της ESC.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC όταν ψηφίζετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ψηφοφορίας.

Κατά τον τρόπο αυτό, ο φορέας ψηφοφορίας της ESC, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας, θα συγκεντρώσει ή θα έχει πρόσβαση στις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από εσάς, εάν ισχύει:

* Γεωγραφική τοποθεσία IP

* Πράκτορας Χρήστη

* Μεταδεδομένα ψηφοφορίας

- Ποια τραγούδια ψηφίσατε

- Χρονοσήμανση

* Στοιχεία πληρωμής.

- Στοιχεία κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κάρτας, Τύπος κάρτας, τράπεζα εκδότη κάρτας, 3D ασφαλή στοιχεία ελέγχου ταυτότητας)

- Ποσό πληρωμής

- Μοναδική ταυτότητα της μεθόδου πληρωμής

- Δακτυλικό αποτύπωμα (προσδιορίζει τους πελάτες που επιστρέφουν, ενδεχομένως συνδέει πληρωμές διαφορετικών καρτών πληρωμής)

- Χώρα έκδοσης Τράπεζας

- Ημερομηνία και ώρα συναλλαγής

- Τον τρόπο πληρωμής και την προέλευση που έχει επιλεγεί

- Ηλεκτρονική Διεύθυνση

- Όνομα.

Λάβετε υπόψη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ΕSC δεν αποθηκεύει τα τραπεζικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής τα οποία επεξεργάζονται αποκλειστικά από τους διορισμένους παρόχους πληρωμών ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ωστόσο, οι πάροχοι πληρωμών μπορούν να παρέχουν στον φορέα εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC πρόσβαση στα δεδομένα πληρωμής σας (όπως αναφέρονται παραπάνω) για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε δόλιες ή μη επιλέξιμες ψήφους ή να επαληθεύσουμε οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων.

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποια είναι η νομική βάση για αυτό;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 (Β) GDPR) και του έννομου συμφέροντος μας (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR) για τους πιο κάτω σκοπούς:

- υπολογισμός και δημιουργία έγκυρων και επίσημων αποτελεσμάτων της ΕSC με βάση τις ψήφους του κοινού (συμπεριλαμβανομένου του δικού σας) για τον προσδιορισμό έγκυρων αποτελεσμάτων και κατάταξης των τραγουδιών που εγγράφονται στην ESC και του νικητή τους.

- ανίχνευση δόλιων ή μη επιλέξιμων ψήφων ή επαλήθευση οποιουδήποτε αιτήματος επιστροφής χρημάτων.

- δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών για την ψηφοφορία στην ESC.

- δημοσίευση συγκεντρωτικών και ανώνυμων αποτελεσμάτων.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας με τους οποίους ο φορέας εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC έχει συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA) σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR και οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως φιλοξενία, παράδοση περιεχομένου κ. λπ.

- Εξωτερικός πάροχος φιλοξενίας που ενεργεί ως επεξεργαστής

Η πλατφόρμα ψηφοφορίας φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (host). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην πλατφόρμα ψηφοφορίας αποθηκεύονται στους διακομιστές του κεντρικού υπολογιστή.

Ο πάροχός μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για να ακολουθήσει τις οδηγίες μας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

- Πάροχοι δικτύου διανομής περιεχομένου που ενεργούν ως επεξεργαστές

Η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και της πλατφόρμας ψηφοφορίας δρομολογείται τεχνικά μέσω του δικτύου παράδοσης περιεχομένου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την παγκόσμια διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες απόδοσης της πλατφόρμας ψηφοφορίας.

- Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν ως ξεχωριστοί ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας

Ενσωματώνουμε υπηρεσίες πληρωμών τρίτων εταιρειών στην πλατφόρμα ψηφοφορίας . Όταν προχωράτε στην πληρωμή για τις ψήφους σας, τα δεδομένα πληρωμής σας (όπως αναφέρονται παραπάνω) υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών. Για αυτές τις συναλλαγές, αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική βάση και την ειδοποίηση απορρήτου των παρόχων υπηρεσιών για την οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι οι πάροχοι πληρωμών θα παρέχουν στον φορέα εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC πρόσβαση στα δεδομένα πληρωμής σας (όπως αναφέρονται παραπάνω) για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε δόλιες ή μη επιλέξιμες ψήφους ή να επαληθεύσουμε οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων.

- Εντός του φορέα ψηφοφορίας της ESC

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα σε διάφορα μέλη του προσωπικού που ενεργούν υπό την εξουσία του φορέα εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ενώ η EBU και ο συμμετέχων ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με τον φορέα εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC όσον αφορά την πληρωμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο φορέας εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς και θα λάβει από τον φορέα εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC μόνο ανώνυμα αποτελέσματα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μόνο τα συγκεντρωτικά και ανώνυμα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν.

Θα διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό;

Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εκτελούντες την επεξεργασία ή σε τρίτους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δεν θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουμε επαρκή προστασία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Πόσο καιρό θα διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα από εμάς;

Ο φορέας εκμετάλλευσης ψηφοφορίας της ESC θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων. Μόλις τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, θα διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, για καθορισμένο χρονικό διάστημα-για τους ακόλουθους σκοπούς, όπως:

- εκπλήρωση υποχρεώσεων αποθεματοποίησης που σχετίζονται με το εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο.

- συμμόρφωση με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (HGB), τον φορολογικό κώδικα (AO), τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG). Οι νόμοι αυτοί καθορίζουν γενικά περιόδους αποθήκευσης για σκοπούς αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που κυμαίνονται από δύο (2) έως δέκα (10) έτη.

Χρήση cookies

Η πλατφόρμα ψηφοφορίας χρησιμοποιεί cookies για να λειτουργήσει. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας (ή σε άλλη ψηφιακή συσκευή που χρησιμοποιείται) από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται από εμάς για τον εντοπισμό και την προστασία από δόλιες πληρωμές. Αυτά τα cookies δεν απαιτούν συγκατάθεση και δεν μπορούν να απορριφθούν εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα ψηφοφορίας, καθώς είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies.

Tομέας που τοποθετεί το cookie Cookie από  Πρώτο μέρος   ήτρίτο μέρος Πληροφορίες που επεξεργάζονται Σκοπός Νομική βάση για επεξεργασία Διάρκεια Δυνατότητα πρόσβασης τρίτων
company.com Πρώτο μέρος cookie IP address Το cookie είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον τελικό χρήστη. Έννομο συμφέρον Συνεδρία Όχι.

Cookies Που Απαιτούν Συγκατάθεση

Επιπλέον, η πλατφόρμα ψηφοφορίας χρησιμοποιεί άλλα cookies που δεν χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα και απαιτούν τη συγκατάθεσή σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies που χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα ψηφοφορίας.

Tομέας που τοποθετεί το cookie Cookie από  Πρώτο μέρος   ήτρίτο μέρος Πληροφορίες που επεξεργάζονται Σκοπός Νομική βάση για επεξεργασία
company.com Cookie  από τρίτο μέρος IP Address Συγκατάθεση Άλλη εταιρία

Κοινή χρήση σε κοινωνικά δίκτυα

Ενδέχεται να προσφέρουμε λειτουργίες κοινής χρήσης περιεχομένου σε πλατφόρμες τρίτων. Κατά την ανακατεύθυνση σε αυτές τις πλατφόρμες, ενδέχεται να ρυθμιστούν cookies στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές τους. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των πλατφορμών για να μάθετε περισσότερα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε να διορθωθούν σε περίπτωση ανακρίβειας ή να διαγραφούν σε περίπτωση που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας, για φορητότητα δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Οποιαδήποτε συγκατάθεση δίνετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεαστεί από αυτήν.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του συνήθους τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου όπου συνέβη η παραβίαση.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του φορέα ψηφοφορίας της ESC στη διεύθυνση [email protected].

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ισχύει από [19 Απριλίου] 2024.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα αυτής της ειδοποίησης απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Κατάλογος συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην ESC 2024

Όνομα Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πόλη Χώρα
Radiotelevisioni Shqiptar Rruga IsmailQemali 11 1008 Tirana ALBANIA
Public Television Company of Armenia 
CJSC
26 G. Hovsepyan Str. 0047 Yerevan ARMENIA
Special Broadcasting Service 14 Herbert Street NSW 
2064
Artarmon AUSTRALIA
Oesterreichischer Rundfunk Hugo-Portisch-Gasse 1 1136 Vienna AUSTRIA
Ictimai 241 Sharifzadeh 1012 Baku AZERBAIJAN
Radio-Télévision Belge de la 
Communauté française
52 Boulevard Auguste 
Reyers
1044 Brussels BELGIUM
Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Zagreb CROATIA
Cyprus Broadcasting Corporation Rik Avenue 2120 
Aglantzia
1397 Nicosia CYPRUS
Ceska Televize Kavci Hory 14070 Praha 4 CZECHIA
DR DR Byen,Emil Holms 
Kanal 20
0999 Copenhagen DENMARK
Eesti   Rahvusringhaaling  -  Estonian 
Public Broadcasting
Gonsiori 27 15029 Tallinn ESTONIA
Oy Yleisradio Ab Radiokatu 5 24 Helsinki FINLAND
France Télévisions 7, Esplanade Henri de 
France
75015 Paris Cedex15 FRANCE
Georgian PublicBroadcaster 68, M. Kostava Street 0171 Tbilisi GEORGIA
Norddeutscher Rundfunk Rothenbaumchaussee 
132-134
20149 Hamburg GERMANY
Hellenic Broadcasting Corporation 432 Messogheion Avenue 15342 Agia Paraskevi, Athens GREECE
Rikisutvarpid (Icelandic National Broadcasting services Efstaleiti 1 150 Reykjavik ICELAND
Raidio Telefis Eireann Donnybrook
Dublin 4 IRELAND
Israeli PublicBroadcasting Corporation Kremenetsky 6 6789906 Tel Aviv ISRAEL
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini14 00195 Rome ITALY
Latvijas Televizija Zakusalas Krastmala 3 1509 Riga LATVIA
Lietuvos RadijasIr Televizija S. Konarskio st. 49 03123 Vilnius LITHUANIA
RTL 3, boulevard  Pierre 
Frieden
L-1543 Kirchberg LUXEMBOURG
Public Broadcasting Services Ltd. 75 St Luke's Road PTA 1022 G'mangia MALTA
Teleradio-Moldova 1, MioritaStreet 2028 Chisinau MOLDOVA
Nederlandse Publieke Omroep Bart de Graaffweg 2 1202 JJ Hilversum NETHERLANDS
Norsk Rikskringkasting AS Areg RM 11 0340 Oslo NORWAY
Telewizja PolskaSA Ul. J.P.Woronicza 17 00-999 Warszawa POLAND
Radio e Televisao de Portugal Av Marechal Gomes da 
Costa 37
1849-030 Lisboa PORTUGAL
San Marino RTV Viale J. F. Kennedy 13 47890 San Marino SAN MARINO
Radiotelevizija Srbije Takovska 10 11000 Belgrade SERBIA
Radiotelevizija Slovenija Kolodvorska, 2 1550 Ljubljana SLOVENIA
Radiotelevision Espanola Despacho  3/138. 3 Planta, Avenida 
Radiotelevision 4
28223 Pozuelo De Alarcon (Madrid) SPAIN
Sveriges Television Ab Oxenstiernsgatan  26- 
34
10510 Stockholm SWEDEN
SRF Schweizer Radio und Fernsehen Fernsehstrasse 1-4 8052 Zurich SWITZERLAND
Joint Stock Company  “Public 
Broadcasting Company of Ukraine”
42, Yuriia Illienka str. 04119 Kiyv UKRAINE
BBC - British Broadcasting Corporation Room 103, 16 Langham Street W1A 1AA London UNITED KINGDOM

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.